Värmesystem skötsel

Allmänt

På förekommen anledning ger vi har lite information om husets värmesystem.

Värmesystemet består i huvudsak av tre delar:

  • En frånluftsvärmepump NIBE F370 (“värmepannan”) med elpatron och utetemperaturgivare.
  • Ett golvvärmesystem med rumstermostater.
  • En varmvattenberedare monterad i värmepumpen.

Inställning värmepump/golvvärme

Frånluftsvärmepumpen tar den luft som ventileras ut från lägenheten och tar ut värmen för att värma vatten i golvvärmesystemet och till varmvattenberedaren. Räckerinte den åtrervunna värmen går en elpatron igång för tillskottsvärme.  Hur “hårt” värmepumpen arbetar bestäms av värmekurvan och förskjutningen av värmekurvan efter vad utetemperaturgivaren känner av för temperatur . Beroende på väderstreck och hur utsatt huset är för blåst så måste man ibland justera värmekurvan och förskjutningen för att leverera tillräckligt med värme till golvvärmen under vinterhalvåret, riktvärden för värmekurvan är 6-7 respektive för förskjutningen 0-2.

För att ställa in värmekurva och förskjutning är lämpligt tillvägagångssätt att någon kall period ställa upp samtliga rumstermostater på maximum (vrid medurs) ställ värmekurvan på 6 och vänta ett dygn. Känns det kallt i lägenheten vrid upp värmekurvan till 7. känns det forfarande kallt vrid upp förskjutningen till 1 eller 2. När det känns varmt överallt vet man att värmepumpen klarar att leverera tillräcklligt med värme i lägenheten.

Nu kan man sänka temperaturen i respektive rum med hjälp av rumstermostaterna som styr ventilerna för respektive rum. Ett bra utgångsläge är att ha pilen vid den lilla lampan som tänds/släcks. Skulle du sänka för mycket är det bara att vrida upp lite igen.

Tänk på att systemet reagerar långsamt, det är mycket vatten i ledningarna under golvet, så ställ in, vänta några timmar, ändra om det behövs,, vänta igen, etc.

Notera att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att temperaturen i lägenheten aldrig understiger 15 grader! Dessutom kopplas värmepumpen på F370 ut vid 16 graders rumstemperatur och går endast på elpatron!

Inställning varmvatten

Högre temperatur på varmvattnet i varmvattenberedaren ger mer “färdigblandat” vatten i kranen

Varmvatteninställningen “ekonomi” räcker gott och väl för två personer, “normal” för fyra personer, och skulle hela släkten vara på besök sätt den på “lyx”, se handboken sid 47 nedan.

Rengöring filter

Filtren mår bra av att rengöras varannan månad, kanske oftare om man är många som bor i lägenheten eller har husdjur. Ett rent filter underlättar för värmepumpen att arbeta och sänker dina elkostnader. Ett filter håller ca två år, därefter bör det bytas. Föreningen tillhandahåller filterduk som måste klippas till rätt mått, se handboken. Det gamla filtret är bra att använda som mall.

Rengöring av vattenlåset i duschen

Vad har detta med värmesystemet att göra? Frånluftsvärmepumpen alstrar en hel del kondensvatten och detta leds bort från pumpen via en golvbrunn i  utrymmet där den står och vidare via ett klent avloppsrör till golvbrunnen i duschen.

Blir det stopp i golvbrunnen i duschen stiger vattnet genom det klena röret tillbaka till golvbrunnen under värmepannan och orsakar översvämmning där. Vattnet sprids sedan till golvet i sovrum m.m. och orsakar fuktskador.

Det är därför viktigt att rengöra vattenlåset i duschbrunnen i duschen regelbundet, exempelvis varannan månad i samband med filterrengöring.

Handbok tilll F370 som PDF

Sidorna 24 till 31, “Skötsel av F370” visar hur du sköter värmepumpen.
I synnerhet sidorna 25 och 27 “Rengöring av filter”, “Kontroll av tryck” och “Påfyllning av klimatsystem” är viktiga.
Notera att F370 inte har frontplåtarna monterade då de står i skåp och därigenom är kranar, filter etc åtkomiga direkt. För att som användare förstå och använda systemet rätt är det bra om man läser hela kapitel 2 och 3. För att lufta pumpen med skruven vid tryckmätaren skall en nyckel “TORX 25” användas.

Om du vill ha hjälp med att hitta kranar, rätt värden och inställningar, maila styrelsen eller kontakta förvaltaren på HSB, så ordnar han att någon från styrelsen kommer och hjälper dig.

deB 2024-02-10