Konstverket

VÄGGEN och FLAGGSTÅNG

Konstnärlig gestaltning i Viken

Konstnären Johanna Karlin har valt två platser i bostadsområdets ytterkanterför placering av sitt konstverk. Området i sig karaktäriseras av passage ochförflyttning utan någon naturlig central punkt. Det är ett verk i två delar;
”Väggen” och ”Flaggstång”.

De båda skulpturala objekten synliggör, genom sin placering, den omgivande miljön, definierar och förtydligar inbördes rumsliga relationer mellan olika funktioner i området. Konstverken signalerar områdets ”ingångar” – utgör markörer besläktade med arkitekturen, med skala och proportioner på platsen.

Det ena verket ”Väggen”, tydliggör genom sin placering fyra riktningar
relaterade till det sedan tidigare befintliga, liksom till det nyuppförda,
eltransformatorhuset. Objektet upplevs som bakom, framför eller emellan
beroende på från vilket håll man närmar sig. Men också genom sin klarröda färg och distinkta utformning skiljer ”Väggen” ut sig från den  omgivande arkitekturens svarta husfasader.

Verket ”Flaggstång” kan sägas förhålla sig på motsvarande sätt genom sin
precisa relation till en på platsen befintlig lyktstolpe vilken på så sätt införlivas i den rumsliga uppfattningen av konstverket.

De två skulpturerna bildar en helhet – något man kanske först upptäcker efter en viss tids vistelse i och förtrogenhet med området.
Gästparkeringens fordon utgör färgstarka objekt i ständig rörelse och bildar ett gränslandskap mellan det offentliga och privata rummet. Skulpturerna kan uppfattas på liknande sätt i förhållande till det omgivande bostadsområdet.

KONSTNÄR Johanna Karlin, född 1964, bosatt i Stockholm

ARKITEKT Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn

BESTÄLLARE HSB Nordvästra Skåne
i samarbete med
Statens konstråd

Tekniska fakta

VÄGGEN

stålkonstruktion beklädd med glasfiberarmerad polyester
200x150x20cm

FLAGGSTÅNG

formgjuten polyester
650cm