Att bo i Tre Gudor

Tre Gudor är en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Bostadsrättsinnehavarna är medlemmar i föreningen och har därmed rätt att bo i respektive lägenhet.

En stor post i ekonomin är skötsel och underhåll, en utgift som de boende kan påverka i hög grad genom bland annat deltagande i arbetsgrupper och trädgårdsdagar.


För närvarande har vi arbetsgrupper för:

  • utebelysning
  • lekplats
  • brevlådor
  • snöröjning vid soprumsentréer
  • en boulegrupp
  • trädgård

Föreningens årsmöte är det högsta beslutande organet. Det äger rum före juni månads utgång, vanligtvis maj/juni. Styrelsens ledamöter utses av årsmötet och HSB. HSB har rätt att utse en ledamot, en rätt de hittills ej utnyttjat. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, drift och underhåll. Genom avtal sköter HSB i Helsingborg ekonomi, felanmälan, överlåtelser och viss förvaltning.


Alla medlemmar kan påverka genom att motionera till stämman. Av stadgarna framgår hur man går till väga. Stadgarna utgör grunden för föreningens verksamhet och i dessa framgår bl.a. vilket underhållsansvar medlem respektive förening har. Stadgarna kompletteras av ordningsreglerna.


Det är varje medlems skyldighet att medverka till ordning och skötsel av föreningen.
Medlem ansvarar också för sina gäster och även vid uthyrning är hen ansvarig.

I Medlemsinfo kommunicerar styrelsen fortlöpande om aktuella frågor. Övrig information finns på vår hemsida tregudor.se .

2020-11-05 GL, 2020-11-16 deB, 2020-12-28 deB