Nyinflyttad?

Välkommen till Tre Gudor

Vid inflyttningen har du mottagit en lägenhetspärm, huvudsakligen med tekniska uppgifter.

Den är en bra bruksanvisning, åtminstone vad gäller användning av vitvaror, men i vissa avsnitt svår att följa och framför allt tung att läsa. Inte just det första man gör som nyinflyttad.

Vi vill gärna försöka hjälpa till med den mest nödvändiga informationen och berätta om var du kan hämta hjälp i de praktiska frågorna. Vi vill också tala om, att vi gärna vill ha dina åsikter om alla frågor som rör vårt dagliga boende. Detta är av stor vikt för att vi skall kunna bevara och vidareutveckla vår bostadskultur. Det är också en hjälp att hålla detta material så aktuellt som möjligt. Siffrorna i “Verksamhetskompassen” på hemsidan hänvisar till siffrorna i följande text.

Styrelsemedlemmarna tar emot såväl frågor som synpunkter. Vem som ingår i styrelsen framgår under “Förtroendevalda” på hemsidan.

Direkt felanmälan kan göras till HSB, tel 042-19 95 90. Ev åtgärder, beroende på vad det gäller, kan få betalas av bostadsrättsinnehavaren. Byte av trasiga glödlampor på gemensamt utrymme enligt punkt 7, se “Förtroendevalda” på hemsidan.

Levande område

Vi vill att vårt område skall vara levande och att vi alla skall trivas och ha glädje av vårt boende. Området får inte bli stillastående. Det vardagliga livet är närvarande och synligt.

Samtidigt måste allt hanteras med omtanke och respekt för grannarna. Området är planerat för alla boendekategorier. Hänsyn måste tas till att ex vis barnens cyklar och gående finns i gudorna och att bilägarna kan få in sina bilar i carportarna.

Den övergripande karaktären i området skall i den fortsatta förvaltningen säkerställas så att den estetiskt enhetliga miljön bibehålls – lika viktigt som det är att området görs levande. För att lyckas gäller det att våra lösningar uppfyller båda målen. Områdets arkitektoniska helhet bygger på luftig och lätt design. Det enkla formspråket finner man också i det gamla Viken.

Se vidare i ”Arkitektens vision” på hemsidan och den utdelade CDn

som finns här som ZIP-fil.

Detta äger bostadsrättsföreningen

Vad föreningen äger och har skyldighet att sköta finner du markerat på “Områdesplan” på hemsidan. Här ser du också vilka ytor som är upplåtna till privat förfogande och vilka som är gemensamma. Vilka bilplatser/förråd som tillhör respektive bostad finner du också på “Områdesplanen”. Vad gäller ekonomin, d v s investeringar, upptagna lån, boräntor, avgifter mm hänvisas till “Årsredovisning” på hemsidan.

Siffrorna i följande text hänvisar till siffrorna i “Verksamhetskompassen

Gemensamma områden – vem svarar för vad?

I princip ansvarar föreningen för:

1. Bostadsbyggnaderna, utvändigt (Oljning av öppningsbara fönster/dörrar: Ansvar för detta är under utredning). Rensning av rännor. Utvändiga trappor (inte snöskottning)

2. Carportar/förrådsbyggnaderna

3 Staketen kring parhus och etagehus, ut- och insida, dock algbekämpning endast på utsida

4. Sophus och gemensamma förråd bredvid sophusen, in- och utvändigt samt staketen och stensättningen mellan husen

5. Gudorna och parkeringsplatsen

6a. Gemensamma gröna ytor (se “Områdesplan”) och gångar liksom klätterväxter på utsida av carport, sophus/cykelförråd

6b. Tillsyn av lekplatsen

7. Belysning (gudorna, parkens gångar, parkeringsplatsen samt entréer & carportar)

8. Snöskottning/halkbekämpning av gudorna och parkeringsplatsen

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för

9. Att rensa bort ogräs mellan kullerstenar längs med bostad, tomt och carport samt hålla plattor i gångar rena (se “Områdesplan”). Plantering bland kullerstenarna och på gemensamma grönområden får ej göras.

Krukor och möbler utanför husen på kullerstenar och plattor längs gångar och gudor är tillåtna endast om de inte utgör hinder för gående, bilar och ev sjuktransporter.

10. Skottning av snövallar framför carport, gången från gudan fram till entrédörren samt trappan upp till övre våningen i etagehusen

11. Deltagande i aktivitetsdagarna på olika sätt

12. Att hålla dig informerad om rättigheter och skyldigheter (se våra stadgar samt broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”) – skall finnas i av tidigare ägare överlämnad information.

Privata områden – vem ansvarar för vad?

Föreningen ansvarar inom det privata området för

13. Att visionen av bostaden bibehålls , d v s luftigt inre, öppet upp till taknocken och att det finns öppning mellan våningsplanen i rad- och parhusen. Den inre miljön är i kontakt med den yttre. Tänkta förändringar anmäls till styrelsen före genomförande.

14. Underhåll av från början befintlig värme-, vatten-, el/tele- och ventilationsanläggning samt kostnaderna därför. Årlig besiktning av pannan. Senare förändringar/tillägg ansvarar bostadsrättsinnehavaren för.

15. Regler för staket/plank och trädgårdsbelysning – kräver tillstånd av föreningen. Markiser, parabol och uterum är ej tillåtna enligt föreningens Normalstadgar.

16. Utbudet av TV-kanaler (f.n. via Telia)

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar inom det privata området för

17. Underhåll och kostnader för detta inom såväl bostad som trädgård och eget förråd. Gäller även vitvaror, sanitet och skåpinredning. Isolering av förråd får göras. Dock måste

tillräcklig ventilation beaktas.

Oljning av öppningsbara karmar inomhus

18. Underhåll av staket som satts upp av bostadsrättsinnehavaren i enlighet med i föreningen gällande regler

19. Godkänd trädgårdsbelysning, se punkt 15 ovan

20. Beställning av extra dörrnycklar – kan endast ske hos HSB

21. Att ha en hemförsäkring. Bostadsrättsförsäkring har tecknats kollektivt av

bostadsrättsföreningen. OBS! Självrisken vid skada debiteras bostadsrättsinnehavaren .

Vad gäller för trafik och parkering inom området?

22. Då gudorna är både smala och krokiga och de dessutom fungerar som gångbana är det viktigt att vi kör varsamt. Eftersom Tre Gudor är privat område, gäller ej högerregeln vid utfart från gudorna.

Parkering av bilar skall göras i carporten. Ev 2:a bil och gästande bilar skall parkeras på vår områdesparkering vid Selmas guda – infart från Markavägen. På gudorna får bilar endast stå vid i- och urlastning. Vändplatserna skall hållas fria från parkerade bilar.

Särskilt utrymme för brukbara cyklar finns i cykelförråden i början av varje guda.

Praktiska frågor som åligger föreningens styrelse

23. Att regler för sophanteringen hålls aktuella (se anslagstavlorna i soprummen)

24. Att lämna regelbunden skriftlig information samt vid behov sätta upp info-anslag på anslagstavlorna i soprummen. Den som vill ha anslag uppsatt på anslagstavlan, kontaktar någon i styrelsen.

25. Att se till att av föreningen ägda redskap, såsom stege, skottkärra, lövkorgar (finns i soprummen) hålls i gott skick.

26. Att arrangera aktivitetsdagar (april och november) med container för trädgårdsavfall.

Container finns också i mitten av januari för julgranar och större ”restsopor” (ej vitvaror, elektronik och kemiska artiklar)mm. Separat meddelande sänds ut.

Vissa praktiska uppgifter utförs av medlemmarna. Styrelsen organiserar bildande av arbetsgrupperna (se “Förtroendevalda” på hemsidan).

Praktiska frågor som åligger bostadsrättsinnehavaren

För följande finns instruktioner i den stora pärmen och hemsidan “Skötselinstruktioner” under “Vårt område” på hemsidan innehåller bilder som skall illustrera hur man sköter vissa viktiga praktiska frågor. Bokstäverna refererar till bilderna i Skötselinstruktionerna.

A Rengöring av avlopp i duschutrymme

Det är av största vikt att avloppet rensas kontinuerligt, eftersom det finns ett anslutningsrör från teknikrummet. Dålig rensning av duschavloppet kan medföra risk för vattenskada.

Det är klokt att också rengöra vattenlåset till handfat och tvättmaskinsavlopp.

B Pannan

Rengöring av filter. Det är av största vikt att filtret rensas för att öka livslängden på pannorna.

Kontroll av panntrycket

Extra varmvatten

Kontroll av elförbrukning. Om kompressorn i värmepannan går sönder, kan inte heller värmeåtervinning ske. Då ökar elförbrukningen i bostaden. Följ elförbrukningen för att upptäcka om eventuella felaktigheter finns.

Bostadsrättsägaren svarar för att värmen i bostaden aldrig understiger 15 grader.

C Larmet (TeleTec)

När larmet utlöses, slå din kod (4 siffror), då stängs larmsignalen av

Lathund skall finnas i luckan till larmet

IP-telefoni stör larmet, så att detta utlöses då och då. Funktionen att vidarekoppla larmsignalen måste då kopplas ur. Kontakta HSB för prisuppgift och åtgärd, om detta inte kan hanteras av den boende.

D Diskmaskin

Öppna aldrig luckan till den ursprungligen installerade diskmaskinen då maskinen är igång!